Algemene Voorwaarden

Artikel 1        Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de begrippen als volgt gedefinieerd:

1.1    Account: het strikt persoonlijke Beheerders-of Eindgebruikersaccount waarmee hij of zij toegang heeft tot de Dienst.

1.2    Algemene Voorwaarden: de algemene voorwaarden zoals in dit document vermeld.

1.3    Beheerder(s): de persoon of personen werkzaam bij of voor Opdrachtgever welke in de Overeenkomst als aanspreekpunt ten behoeve van Stichting Creëer en Leer en Eindgebruikers is of zijn aangewezen.

1.4    Dienst: de door Stichting Creëer en Leer ontwikkelde dienst waarmee Opdrachtgever, Beheerder en Eindgebruikers gebruik kunnen maken van digitaal lesmateriaal en/of waarmee Stichting Creëer en Leer digitaal materiaal ter beschikking stelt. De Dienst wordt onder andere Creëer en Leer/Beeldend en Creëer en Leer Drama genoemd.

1.5    Eindgebruiker(s): de natuurlijke persoon of natuurlijke personen die gebruikmaakt of maken van de Dienst.

1.6    Materiaal: het via de Dienst beschikbaar gestelde (les)materiaal, dat digitaal of als download beschikbaar wordt gesteld.

1.7    Opdrachtgever: de rechtspersoon of natuurlijke persoon handelend in uitoefening van beroep of bedrijf, waarmee Stichting Creëer en Leer de Overeenkomst sluit.

1.8    Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Stichting Creëer en Leer op grond waarvan Stichting Creëer en Leer de Dienst zal leveren en waarvan de Algemene Voorwaarden onlosmakelijk onderdeel uitmaken.

1.9    Partij(en): Opdrachtgever en Stichting Creëer en Leer tezamen.

1.10  Schriftelijk: onder schriftelijk valt naast beschreven en ondertekend papier ook e-mail en faxberichten voor zover de afkomst en de integriteit van deze berichten voldoende vaststaan, tenzij in deze Overeenkomst uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Onder schriftelijk wordt voor doeleinden van opzegging ook verstaan het gebruik van de eigen hiervoor ingerichte digitale functionaliteit van de Dienst.

1.11    Stichting Creëer en Leer: aanbieder van de Dienst, gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de kamer van Koophandel onder nummer 71415483.

 

Artikel 2        Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1    De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst, het gebruik van de Dienst en alle aanbiedingen van Stichting Creëer en Leer.

2.2    Afwijkingen en aanvullingen van de Algemene Voorwaarden en/of Overeenkomst zijn slechts geldig indien deze Schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen.

2.3    Indien enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. Stichting Creëer en Leer zal de nietige c.q. vernietigde bepalingen vervangen door nieuwe bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

2.4    Overdracht van de Overeenkomst aan een derde is niet toegestaan zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van de andere Partij. De toestemming zal niet op onredelijke gronden worden onthouden. Er mogen voorwaarden worden gesteld aan de overdracht.

 

Artikel 3        Totstandkoming en einde van de Overeenkomst

3.1    De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door Opdrachtgever van het aanbod van Stichting Creëer en Leer en het voldoen aan de daarbij door Stichting Creëer en Leer gestelde voorwaarden.

3.2    Opdrachtgever aanvaardt het aanbod via elektronische weg (online bestelproces) en Stichting Creëer en Leer bevestigt onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft Opdrachtgever de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.

3.3.   In afwijking van het vorige lid kan een Overeenkomst ook tot stand komen door Schriftelijke aanvaarding door Opdrachtgever op het aanbod van Stichting Creëer en Leer.

3.4.   Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze bij het aangaan van de Overeenkomst door Opdrachtgever onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Stichting Creëer en Leer het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

3.5    Stichting Creëer en Leer kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst.

 

Artikel 4        Duur en beëindiging

4.1    De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van één (1) jaar, tenzij Schriftelijk anders overeengekomen. De Overeenkomst wordt telkens stilzwijgend verlengd met één (1) jaar tenzij Opdrachtgever de Overeenkomst Schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) maanden.

4.2    Stichting Creëer en Leer is te allen tijde gerechtigd de Overeenkomst tussentijds op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand, waarbij restitutie van eventueel teveel betaalde bedragen naar rato plaatsvindt.

4.3    In geval van schending van de Overeenkomst door Opdrachtgever, heeft Stichting Creëer en Leer het recht om deze Overeenkomst, direct en zonder rechterlijke tussenkomst of ingebrekestelling, te beëindigen en/of toegang tot of levering van de Dienst te beëindigen. De gevolgen van deze beëindiging geven Opdrachtgever geen recht op enige schadevergoeding.

4.4    Gedurende de Overeenkomst kan Opdrachtgever de Dienst afnemen voor meerdere Eindgebruikers. Dit heeft geen invloed op de duur van de Overeenkomst.

4.5    De Overeenkomst kan tussentijds opgezegd worden indien één der Partijen failliet is verklaard dan wel surseance van betaling is verleend. De andere Partij is dan gerechtigd de Overeenkomst per direct Schriftelijk op te zeggen zonder inachtneming van een opzegtermijn.

 

Artikel 5        Beschikbaarstelling dienst

5.1    Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Stichting Creëer en Leer zo spoedig mogelijk de Dienst aan Opdrachtgever beschikbaar stellen.

5.2    Stichting Creëer en Leer zal zich inspannen de Dienst naar beste kunnen uit te voeren onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap. Voor zover mogelijk levert Stichting Creëer en Leer de Dienst “as is” of “zoals beschikbaar”.

5.3    Via de Dienst kan Materiaal geraadpleegd worden. Stichting Creëer en Leer geeft aan voor welke doelgroep, vakken en niveaus de opdrachten en Materialen geschikt zijn. Echter kan Stichting Creëer en Leer niet garanderen dat dit volledig correct is en het Materiaal volledig geschikt is voor het doel. Opdrachtgever, Beheerder en Eindgebruiker oordelen zelf over geschiktheid van de Materialen.

 

Artikel 6        Verantwoordelijkheden Opdrachtgever

6.1    Opdrachtgever moet al datgene doen en/of laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Dienst mogelijk te maken. In het bijzonder, maar niet uitsluitend, draagt Opdrachtgever er zorg voor dat:

  • alle gegevens, waarvan Stichting Creëer en Leer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, tijdig aan Stichting Creëer en Leer worden verstrekt;
  • er geen misbruik wordt gemaakt van de Dienst en dat er bij het gebruik door een ieder waaronder de Beheerder en Eindgebruiker de wet- en regelgeving en onderhavige Algemene Voorwaarden worden nageleefd;
  • er een Beheerder wordt aangesteld, welke ook bij Stichting Creëer en Leer is, die verantwoordelijk is voor het beheer van alle Eindgebruikersaccounts en het beheer van de Dienst, zoals is afgenomen. Indien geen Beheerder is aangesteld, gaat Stichting Creëer en Leer uit van het feit dat de contactpersoon welke uit naam van Opdrachtgever de Overeenkomst aan is gegaan, de Beheerder is;
  • de Dienst niet door meer Eindgebruikers of andere personen dan de Eindgebruikers zoals overeengekomen, wordt gebruikt. Indien Stichting Creëer en Leer constateert dat meer Eindgebruikers zich toegang verschaffen tot de Dienst dan overeengekomen, zal Stichting Creëer en Leer de kosten die gemoeid zijn met dit gebruik doorbelasten aan Opdrachtgever. Dit naar rato van de kosten per Eindgebruiker.

 

Artikel 7        Gebruik

7.1    Opdrachtgever, Beheerder en de Eindgebruikers dienen gebruikersnamen en wachtwoorden, waarmee Opdrachtgever, Beheerder en Eindgebruikers toegang krijgen tot de Dienst, strikt geheim te houden. Stichting Creëer en Leer is niet verantwoordelijk voor misbruik van de wachtwoorden en mag ervan uitgaan dat alles wat gebeurt met de gebruikersnamen en wachtwoorden van Opdrachtgever, Beheerder en haar Eindgebruikers, onder verantwoordelijkheid en risico van Opdrachtgever gebeurt.

7.2    Opdrachtgever vrijwaart en zal Stichting Creëer en Leer schadeloos houden voor iedere vorm van claim, aanklacht of geding van een derde in verband met het gebruik van de Dienst door Opdrachtgever, Beheerder en de Eindgebruikers.

7.3    Het is verboden de Dienst te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving.

7.4    De dienst bevat Materiaal dat bescherming geniet onder het intellectueel eigendomsrecht. Dit Materiaal mag enkel gebruikt worden conform het in artikel 10 gestelde.

7.5    Indien Stichting Creëer en Leer constateert dat Opdrachtgever, Beheerder of Eindgebruiker onderhavige voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag Stichting Creëer en Leer zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen. Stichting Creëer en Leer heeft daarbij het recht de Overeenkomst per direct te beëindigen, de toegang tot, dan wel de levering van de Dienst te staken of op te schorten en door Opdrachtgever, Beheerder(s)en/of Eindgebruiker(s) geplaatste informatie met onmiddellijke ingang te verwijderen. Het ingrijpen of de gevolgen van het ingrijpen kunnen op geen enkele wijze tot aansprakelijkheid van Stichting Creëer en Leer leiden.

7.6    Indien naar het oordeel van Stichting Creëer en Leer hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de Dienst is Stichting Creëer en Leer gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

7.7    Stichting Creëer en Leer zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade van welke aard ook die door Opdrachtgever wordt geleden als gevolg van de afsluiting van de Dienst.

7.8    Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat enkel de Beheerder en Eindgebruikers toegang hebben tot de Dienst, al dan niet middels hun Account.

 

Artikel 8        Onderhoud

8.1    Stichting Creëer en Leer heeft het recht om haar systemen, gebruikt onder andere ten behoeve van de Dienst, of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud (gepland en ongepland), aanpassing of verbetering daarvan. Stichting Creëer en Leer zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten werkdagen te laten plaatsvinden. Stichting Creëer en Leer is nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met buitengebruikstelling ten behoeve van onderhoud.

8.2    Stichting Creëer en Leer heeft het recht om haar systemen, gebruikt onder andere ten behoeve van de Dienst, of gedeelten daarvan van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal Stichting Creëer en Leer zich inspannen om Opdrachtgever daarvan op de hoogte te stellen. In geval van aanpassingen die voor meerdere opdrachtgevers relevant zijn, is het niet mogelijk om alleen voor Opdrachtgever van een bepaalde aanpassing af te zien. Stichting Creëer en Leer is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door zo’n aanpassing.

8.3    Stichting Creëer en Leer zal zich inspannen om in geval van het niet-beschikbaar zijn van de Dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.

8.4    Stichting Creëer en Leer zal zich inspannen om de door haar gebruikte software ten behoeve van de Dienst up-to-date te houden. Stichting Creëer en Leer kan hierbij echter (gedeeltelijk) afhankelijk zijn van haar leverancier(s).

 

Artikel 9        Beschikbaarheid

9.1    Alle Diensten worden door Stichting Creëer en Leer geleverd op basis van best effort: Stichting Creëer en Leer zal zich inspannen om de Dienst zo goed mogelijk te leveren, maar geeft geen garanties ten aanzien van haar prestaties en garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid.

 

Artikel 10      Intellectueel eigendom

10.1  De Dienst, de bijbehorende software alsmede alle informatie, afbeeldingen (waaronder (les)Materiaal en formulieren) en overige Materialen is het intellectueel eigendom van Stichting Creëer en Leer of dat van haar licentiegevers. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte Schriftelijke toestemming van Stichting Creëer en Leer, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk of overeenkomstig deze voorwaarden is toegestaan.

10.2 Opdrachtgever, Beheerder en Eindgebruikers verkrijgen op grond van de Overeenkomst een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht om van de Diensten, Materialen gebruik te maken voor de duur van de Overeenkomst.

10.3 Het gebruiksrecht geeft geen recht tot het verlenen van een of meerdere sub-licenties aan derden, tenzij Stichting Creëer en Leer of de betreffende rechthebbende daar uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

10.4 Informatie die Opdrachtgever, Beheerder of haar Eindgebruikers opslaat, verzendt of anderszins verwerkt via de Dienst is en blijft eigendom van Opdrachtgever. Stichting Creëer en Leer zal alle opgeslagen informatie bij beëindiging door Opdrachtgever direct verwijderen. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor een eventuele back-up/download, indien hij bepaalde gegevens wenst te bewaren.

 

Artikel 11      Prijs

11.1 Alle bedragenzijn steeds in Euro’s, tenzij anders vermeld.

11.2 Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders vermeld.

11.3 Opdrachtgever is de vergoeding behorend bij het abonnement voor het gebruik van de Dienst bij vooruitbetaling verschuldigd. Stichting Creëer en Leer factureert deze vergoeding aan het begin van de (verlengde) contractperiode.

11.4 Indien, de krachtens deze Overeenkomst te betalen belasting(en) en andere heffingen tussentijds worden verhoogd, heeft Stichting Creëer en Leer het recht deze verhoging in de prijzen door te berekenen.

11.5 Indien de vergoeding voor het gebruik van de Dienst baseert op aantal leerlingen en/of locaties, heeft Stichting Creëer en Leer het recht jaarlijks de verschuldigde vergoeding in overeenstemming te brengen met haar bekende actuele aantallen. Hierbij gebruikt Stichting Creëer en Leer de BRIN gegevens welke via DUO publiek worden gemaakt.

11.6 Stichting Creëer en Leer is gerechtigd jaarlijks prijzen op basis van indexering te verhogen.

11.7 Daarnaast is Stichting Creëer en Leer gerechtigd (al dan niet tegelijkertijd met de jaarlijkse verhoging dan wel tussentijds) schriftelijk met inachtneming van een termijn van tenminste dertig (30) dagen, de geldende opbouw, vorm, inhoud en/of prijzen van de vergoeding voor het gebruik van de Dienst aan te passen. Indien Opdrachtgever deze aanpassing van de vergoeding niet wil accepteren, dan kan hij tot de datum waarop de aanpassing van kracht wordt de Overeenkomst Schriftelijk opzeggen tegen deze datum.

 

Artikel 12      Betaling

12.1 Opdrachtgever dient alle betalingen aan Stichting Creëer en Leer in Euro’s te voldoen.

12.2 Stichting Creëer en Leer zal na de totstandkoming van de Overeenkomst een factuur verzenden. Stichting Creëer en Leer kan hiervan afwijken, door bijvoorbeeld Opdrachtgever de mogelijkheid te bieden de eerste betaling vooraf te laten voldoen. Dit zal het geval zijn indien de overeenkomst tot stand komt conform Artikel 3.3.

12.3 Stichting Creëer en Leer stuurt de factuur of facturen per e-mail naar Opdrachtgever. Opdrachtgever gaat akkoord met elektronische facturatie.

12.4 Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling binnen dertig (30) dagen na factuurdatum te geschieden. Deze betalingstermijn is te beschouwen als fatale betalingstermijn.

12.5 Indien Opdrachtgever niet binnen de in lid 4 genoemde betalingstermijn betaalt, dan is Stichting Creëer en Leer gerechtigd om de toegang, dan wel levering van de Dienst op te schorten tot aan het moment dat alle openstaande facturen volledig zijn betaald.

12.6 Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de in lid 4 genoemde betalingstermijn wordt voldaan, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuimen en is Opdrachtgever over het openstaande bedrag wettelijke (handels)rente verschuldigd zonder nadere sommatie of ingebrekestelling. Tevens is Opdrachtgever bij niet tijdige betaling naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

 

Artikel 13      Aansprakelijkheid

13.1 Stichting Creëer en Leer heeft zich ingespannen de Dienst zo zorgvuldig en veilig mogelijk te ontwikkelen voor Opdrachtgever. Opdrachtgever, Beheerder en Eindgebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de Dienst en de gevolgen van dit gebruik van de Dienst

13.2 De aansprakelijkheid van Stichting Creëer en Leer voor directe schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Stichting Creëer en Leer van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst, dan wel door een onrechtmatig handelen van Stichting Creëer en Leer, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag gelijk aan de vergoeding(en) die Opdrachtgever onder deze Overeenkomst in één jaar voorafgaand aan de schade brengende gebeurtenis aan Stichting Creëer en Leer heeft betaald.

13.3 Aansprakelijkheid van Stichting Creëer en Leer voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. Stichting Creëer en Leer is tevens nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht. Zie artikel 15 Overmacht.

13.4 Buiten de in het 2e lid genoemde gevallen rust op Stichting Creëer en Leer geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in het 2e lid genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Stichting Creëer en Leer.

13.5 De aansprakelijkheid van Stichting Creëer en Leer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Stichting Creëer en Leer binnen 14 dagen na het ontstaan van de schade deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Stichting Creëer en Leer ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Stichting Creëer en Leer in staat is adequaat te reageren.

 

Artikel 14      Overmacht

14.1 Geen van Partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, daaronder begrepen enige tussen Partijen overeengekomen resultaatsverplichting, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan: (1) overmacht van toeleveranciers van een Partij, (2) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever aan Stichting Creëer en Leer zijn voorgeschreven, (3) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan het gebruik door Opdrachtgever aan Stichting Creëer en Leer is voorgeschreven, (4) overheidsmaatregelen, (5) elektriciteitsstoring, (6) storing van internet, computernetwerk-of telecommunicatiefaciliteiten, (7) DDoS-en/of dos-aanval (8) oorlog en (9) staking.

14.2 Indien een situatie van overmacht langer dan negentig (90) dagen duurt, heeft elk der Partijen het recht om de Overeenkomst Schriftelijk op te zeggen. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn voor zover dit voortkomt uit de overmachtssituatie.

 

Artikel 15      Wijziging voorwaarden

15.1 Stichting Creëer en Leer is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

15.2 Wijzigingen zijn ook van toepassing op reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen na bekendmaking van de wijziging aan Opdrachtgever.

15.3 Indien Opdrachtgever een wijziging van voorwaarden niet wil accepteren, dan kan Opdrachtgever tot de datum waarop de wijziging van kracht wordt de Overeenkomst Schriftelijk opzeggen tegen deze datum.

15.4 Wijzigingen van ondergeschikt belang en wijzigingen vanwege wet- en regelgeving kunnen te allen tijde direct worden doorgevoerd, zonder dat Stichting Creëer en Leer gehouden is deze (vooraf)bekend te maken en zonder dat Opdrachtgever het recht heeft op te zeggen.

 

Artikel 16      Slot

16.1 Op de Overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende geschillen is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de Overeenkomst zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement Midden-Nederland.

16.2 Opdrachtgever is gehouden Stichting Creëer en Leer steeds schriftelijk of per e-mail op de hoogte te stellen van alle wijzigingen in voor de uitvoering van de Overeenkomst relevante gegevens.

16.3 De door Stichting Creëer en Leer ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.

Augustus 2020 – V1.1